Meniu

Teikiama pagalba

Informacija apie Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamas paslaugas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO IR POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS UGDYTINIAMS TVARKOS APRAŠAS

PARAMA IR PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), kuri darbą organizuoja vadovaudamasi:

 • LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu;
 • LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.
 • Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu.

Ji organizuoja ir koordinuoja:

 • prevencinį darbą;
 • švietimo pagalbos teikimą;
 • saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
 • atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą;
 • atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Budraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininko pavaduotoja – Oksana Urbienė, logopedė.

Nariai:

 • Jurgita Lendraitienė, logopedė;
 • Jūratė Juškevičienė, socialinė pedagogė;
 • Dalia Bugarevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Aušra Bagočienė, visuomenės sveikatos specialistė;

Sekretorė – Kristina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina darželyje dirbantis logopedas.

Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, specialiojo ugdymo komisija siųsti vaiką į pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam specialistų įvertinimui.

Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS SVETAINĖS SKYRELYJE 
„GARSŲ ŠALIS“

Šiame skyrelyje Jūs rasite patarimų, kaip ugdyti vaiko kalbą, kaip mankštinti liežuvėlį, pirštelius, kad Jūsų vaikutis, kuo greičiau taisyklingai kalbėtų. Labai pageidaučiau abipusio bendradarbiavimo: kas Jums aktualu, kokios temos domintų.

Temos:

artikuliacinė mankšta

kaip ir kada galima suprasti

kalbą supranta, o nekaba…

kas yra sveplavimas

keletas patarimų, kaip ugdyti 2-3 metų vaikų kalbą

rankyčių mankšta

Lopšelio-darželio „ŽIRNIUKAS“
logopedė metodininkė Jurgita Lendraitienė

Informacija atnaujinta — 2024-01-30 | << ATGAL

 

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
A. s. LT947300010092450131
AB bankas „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Laima Tiepelienė

M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

2024 © Šiaulių l-d „Žirniukas“
NEĮGALIESIEMS